[Fshare] [Ca Nhạc] Paris By Night 128 Hành Trình 35 Năm Phần 3 (2019) [Blu-ray AVC 1080i DD2.0.ISO]

[Ca Nhạc] Paris By Night 128 Hành Trình 35 Năm Phần 3 (2019) [Blu-ray AVC 1080i DD2.0.ISO]​

[Original Disk]

Pass: Coduocgidau

Mã:
	

DISC INFO: Disc Title: PBN128_Bluray Disc Size: 47,448,848,384 bytes Protection: AACS BDInfo: 0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.1.5) PLAYLIST REPORT: Name: 00011.MPLS Length: 5:59:01.620 (h:m:s.ms) Size: 38,653,857,792 bytes Total Bitrate: 14.36 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description ----- ------- ----------- MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1 / AUDIO: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps FILES: Name Time In Length Size Total Bitrate ---- ------- ------ ---- ------------- 00011.M2TS 0:00:00.000 5:59:01.620 38,653,857,792 14,355 kbps CHAPTERS: Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time ------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 1 0:00:00.000 0:09:03.309 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 2 0:09:03.309 0:08:03.382 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 3 0:17:06.692 0:03:07.153 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 4 0:20:13.845 0:09:23.095 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 5 0:29:36.941 0:07:07.560 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 6 0:36:44.502 0:06:51.711 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 7 0:43:36.213 0:11:48.174 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 8 0:55:24.387 0:05:11.344 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 9 1:00:35.732 0:09:11.584 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 10 1:09:47.316 0:07:33.786 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 11 1:17:21.103 0:03:22.535 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 12 1:20:43.638 0:08:56.969 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 13 1:29:40.608 0:05:41.808 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 14 1:35:22.416 0:04:35.341 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 15 1:39:57.758 0:05:07.306 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 16 1:45:05.065 0:07:19.272 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 17 1:52:24.337 0:06:47.206 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 18 1:59:11.544 0:09:44.917 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 19 2:08:56.462 0:09:14.186 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 20 2:18:10.649 0:32:22.240 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 21 2:50:32.889 0:14:09.548 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 22 3:04:42.438 0:05:14.681 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 23 3:09:57.119 0:04:26.232 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 24 3:14:23.351 0:05:20.687 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 25 3:19:44.038 0:04:03.610 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 26 3:23:47.648 0:06:18.211 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 27 3:30:05.859 0:06:12.038 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 28 3:36:17.898 0:06:08.034 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 29 3:42:25.932 0:03:57.937 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 30 3:46:23.870 0:04:56.129 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 31 3:51:19.999 0:05:59.292 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 32 3:57:19.291 0:32:06.691 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 33 4:29:25.983 0:04:15.355 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 34 4:33:41.338 0:05:38.271 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 35 4:39:19.609 0:08:22.668 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 36 4:47:42.278 0:04:19.525 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 37 4:52:01.804 0:05:28.661 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 38 4:57:30.465 0:03:30.977 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 39 5:01:01.443 0:05:52.885 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 40 5:06:54.329 0:04:29.402 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 41 5:11:23.731 0:05:19.552 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 42 5:16:43.284 0:02:37.957 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 43 5:19:21.242 0:06:04.864 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 44 5:25:26.106 0:07:03.923 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 45 5:32:30.030 0:08:42.588 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 46 5:41:12.618 0:06:32.558 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 47 5:47:45.177 0:05:25.358 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 48 5:53:10.536 0:05:51.084 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 STREAM DIAGNOSTICS: File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets ---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- ----- 00011.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0.00 0 0 0 00011.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 0.00 0 0 0


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

https://www.fshare.vn/file/BQHZA5IYZUXU

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *